Magten skal tilbage til folket

Vores forhold til teknologi – og ultimativt kunstigt liv – bør være som den enkeltes sunde forhold til sit eget følelsesliv. Et sund forhold til sine følelser ser jeg kendetegnet ved, at man ikke er i sine følelsers vold, og er i stand til at oprette en vis moralsk rygrad i følelsesladet farvand. Populært sagt er det sundt at erkende, at man ikke er sine følelser, men at man har sine følelser. I sidste ende er det en magtkamp mellem kortsigtede impulser og langsigtede idealer om, ”hvordan man egentlig vil leve sit liv”. Er denne magtkamp for abstrakt, så tænk blot på, hvor svært det nogle gange kan være at lytte til, hvad politiske opponenter rent faktisk siger, på trods af at man generelt ser sig selv som en åben og lyttende person. Eller hvor svært det er at opretholde de aftaler, man har lavet med sig selv omkring motions- og madvaner, når sofaen og tømmermandsburgeren kalder.
På samme måde ser jeg et sundt forhold til teknologi kendetegnet ved et magtforhold, hvor teknologien bliver et redskab til at nå sine (eller vores) mål. Og ikke det modsatte, hvor teknologien bliver herre over os, og lever af vores tilbøjeligheder til underholdning, uvidenhed, forbrug, overspringshandlinger og ligegyldighed. Vi skal undgå at ende i teknologiens vold. Undgå at Ipaden, genkortlægninger og internettet bruger os. Teknologien kan altid både have karakter af det frihedsskabende (nye muligheder) og det frihedsrøvende (afhængighed), og det er ofte svært at vurdere om teknologiens positive effekter overvinder de negative effekter.
Nye teknologier er svært at sætte en egentlig stopper for lige meget hvor skræmmende de må synes – i hvert fald på lang sigt. Derfor kan det være et relevant spørgsmål at stille, om samfundets rygrad og moral er stærk nok til at bære de nye teknologier. Og måske endnu vigtigere, hvilke virkemidler, vi har til at styrke denne rygrad. Her kan et første skridt være mere oplysning, hvor vi som lægmænd (og politkere) får mere viden omkring det nyeste teknologiske landvindinger. Håbet er at vi ikke ser på teknologien som et ukontrollabelt onde, men som noget vi aktivt kan bruge i vores bestræbelser på at skabe et bedre liv for os selv og hinanden. Magten over teknologien skal tilbage til folket.
Derfor vil vi i Samudvikling også gøre vores for at være med til at afmystificere de mest skræmmende sider af teknologien ved at invitere fagfolk ned og give os mulighed for at forholde os til de nye muligheder, teknologiudviklingen giver os.